بشـكن « نـمـاز غصـبي »  

نقدي بر طرح ملي حفظ جزء 30 در مدارس ابتدايي كه بر خلاف همه قوانين و مسائل علمي و به صورت اجباري برگزار شد.

( با كمال تأسف )

بشـكن « نـمـاز غصـبي »
اين شيوه نيـست مقبول،
« قرآن عـلـيه قرآن؟؟!!! »
اين نيست راه معـقول

بازيـچه گشته امروز
اسلام و دين و قـرآن
آخر چرا كسي نيست
در اين ميانه مسئول؟!!

هر سال يك هـياهو
در اين بـلاد ايـمــان
آخـر چرا نـفـهـمنـد !
اين شيوه نيست مقبول؟!!

ملت اسير و حيـران
در دست يك جماعت
قرآن شده بـهـانـه
جمعي به عيش مشغول

فردا كه صحـنه گردد،
اين ها فـسانـه گردد،
ديـگر چه سـود دارد
فريـاد شاه و مشمول؟

امروز روز دين است
قرآن تو را بخواند
هرگز مكن به فردا
اين بارِ سخت، موكول

فردا رسول خاتم (صلي الله عاليه و آله )
در دست اوست قرآن
آنجا به شِكوه گويد
« اين است مُزد محصول ؟!! »

جانا ! مكن شكايت
زينان كه گشته دل ها
مانند قطعه اي سنگ
سرسخت و مست و مغفول

بايد كه جمع گردند
اهل يقين و ايمان
بايد كه جمع گردد
اين شيوه هاي مجعول

فصل الخطاب اين است :
گردد « عمل به قانون »
ديگر روا نباشد
رفتن به فكر معلول 

فرصت تمام گشته
وقت قيام گشته
گامي براي قرآن ...
اين است گام مقبول

منبع : فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران |بشكن نماز غصبي ( شعر )
برچسب ها : شيوه ,نـمـاز غصـبي