حال قرآن در مدارس خوب نيست.      

حال قرآن در مدارس خوب نيست.

حفظ ظاهر، شيوه اي مطلوب نيست.

 

درس قرآن فرصتي ذي قيمت است.

بي وفايي ها به قرآن، خوب نيست؟!!

 

كودكان را درس قرآن لازم است.

تربيت با ذكر حق، معيوب نيست.

 

هجر قرآن را مخواه؛ كاين كار تو

نزد رب العالمين، محبوب نيست.

 

« علّم القرآن » مقام رحمت است.

غير از اين تعليم را اسلوب نيست.

 

وان دلي را كه در آن قرآن بود؟!

آن بهشت است، خانه اي مخروب نيست.

 

تا به كي بايد بگويم اي مدير !

مدرسه بي زنگ قرآن، خوب نيست؟!

 

تا به كي ظلمي چنين حق را سزاست؟!

صبر ما اندازه ايوب نيست !!!

 

گر مسلماني چرا اين گونه اي؟!

شأن قرآن اين چنين منكوب نيست

 

ترك قرآن، باعث خشم خداست

ظالمان را چاره جز سركوب نيست

 

از چه قرآن از شما رنجيده است؟

اين كتابي زنده باشد؛ چوب نيست!

 

زندگي بي نور قرآن، گمرهي است

اين مسلمان زاده را منسوب نيست

 

تا زمان باقي است العفوي بگو

زان كه فردا خالي از آشوب نيست.

 

درس قرآن، بي تدبر ناقص است

كودكان را اين روش، مجذوب نيست.

 

با تدبر مي شود قرآن، عمل

ذهن كودك زين جهت معيوب نيست.

 

هر كه با قرآن نشيند، سروريست

همنشين ذكر حق مغلوب نيست.

سراينده : رضا نباتي

12 آبان 1398 

منبع : فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران |حال قرآن در مدارس خوب نيست. ( 12 آبان 1398 )
برچسب ها : نيست ,قرآن ,قرآن، ,مدارس ,معيوب نيست ,نيست  درس